Kose Gümnaasiumi eelkool

Koolieelse lasteasutuse seaduse järgi on alusharidus teadmiste, oskuste, vilumuste ja käitumisnormide kogum, mille laps võib omandada lasteasutuses või kodus.

Lasteaia läbinule annab lasteasutus koolivalmiduskaardi, milles on kirjeldatud lapse arengu tulemused. Koolivalmiduskaardi esitab lapsevanem lapse kooliminemisel koolile.

Kose Gümnaasium toetab lasteaia läbinud ja/või kodus õppinud lapsi läbi eelkoolis õppimise.

Eelkooli töö eesmärgiks on koolivalmiduse toetamine läbi erinevate ettevalmistavate õpitegevuste. Läbiviidavates eelkooli õppetundides arendatakse loovust ja fantaasiat, suulist väljendusoskust, õpitakse kuulama ja jälgima õpetajat, kaasõpilasi ja iseennast, tutvustatakse kooli, kooli reegleid, iseseisvat koolielu, kasutatakse kaasaegseid õppemeetodeid ja -vahendeid.

Kose Gümnaasiumi eelkooli eesmärgid on aidata lapsel kooliga kohaneda ning anda positiivne kooli- ja õpikogemus, et luua valmisolek ja soov koolis olla. Samuti soovime anda vajalikud eelteadmised ja oskused I klassi astumiseks.

Ettevalmistavad õppetunnid toimuvad vahetult enne õppeperioodi algust augustikuus. Eelkoolis osalemine on soovituslik ja tasuta.

Eelkooli laste vanematele toimuvad vestlusringid aineõpetajate ja kooli tugimeeskonnaga alates jaanuarist 2017. (ajad täpsustamisel)

Maikuus toimub koosolek 2017.a septembris kooli tulevate 1.klassi laste lastevanematele, kus täidetakse lapse 1.klassi tuleku kohta avaldus.

Avaldus 1.klassi astumiseks

Hiljemalt juuni lõpuks esitada sooviavaldus lapse eelkoolis osalemise kohta (oluline õppematerjalide tellimisel) õppealajuhatajale aadressil sirje.hanikat[at]kose.edu.ee

14.-24.ugustil 2017.a oodatakse Kose Gümnaasiumi eelkooli 6 -7 aastaseid lapsi, kes alustavad õpinguid Kose Gümnaasiumis 2017.a sügisel ja kellel on soov enne koolitulekut koolieluga tutvuda.

Õppetöö toimub neli korda nädalas kolm õppetundi (a´30 min) päevas, vahetunnid 10 min.

Õppetunnid algavad kell 9.00 ja lõpevad kell 10.50 .

Igal õppepäeval toimub kolm õppetundi:

1. 9.00 – 9.30 eesti keel

2. 9.40 – 10.10 matemaatika

3. 10.20 – 10.50 kunst või loodusõpetus või inimeseõpetus

Toitlustamist ei toimu.

Õpilastega tegelevad õpetajad, kellest saavad nende klassijuhatajad.

Eelkooli tööd koordineerib 1.-6.kl õppealajuhataja Sirje Hanikat

Leia meid Facebookis