KEHTESTATUD

Kose Gümnaasiumi

direktori 31.08.2016

käskkirjaga nr 1-3/ 48

 

KOSE GÜMNAASIUMI PÄEVAKAVA 2016/2017 õa

Kose Gümnaasiumi PÄEVAKAVA kajastab õppepäeva vältel koolikohustuse täitmiseks

koolis õpiülesannetega seotud tegevuste ja pikapäevarühmas korraldatavate tegevuste

toimumisjärjestust ning nende ajalist kestust kajastav loetelu.

Kose Gümnaasiumi päevakava on koostatud nii, et oleks tagatud õpilaste õpivalmidus ja

välditud kooliväsimuse tekkimine.

Kose Gümnaasiumi päevakava koostamise põhimõtted:

Kose Gümnaasiumi päevakavas arvestatakse õpilaste vanusest ja füsioloogilistest

iseärasustest tulenevat tervise seisundit, töövõimet ning õpivalmidust, õppeainete raskust ning

õppeülesannete täitmiseks sobivaid õppeviise ja – meetodeid.

Koolis ja väljaspool kooli toimuva õppe ja kasvatustegevuse korraldamisel lähtub Kose

Gümnaasium õppekavas ja riiklikes õigusaktides õpitegevusele ja õppekeskkonnale sätestatud

nõuetest.

Kose Gümnaasiumi päevakava toetab õpilaste igakülgset arengut, õpilase vaimse ja füüsilise

tervise säilitamist

Kooliväsimuse vältimiseks koostatakse õpikoormuse vaheldumist kajastav tunniplaan ning

jaotatakse õpitegevus võimalikult ühtlaselt õppeaasta õppepäevade vahel. Sealjuures peetakse

silmas, et:

 1. klassis koduseid õpiülesandeid ei anta;

 pühadejärgseks päevaks ja õppeveerandi esimeseks päevaks koduseid õpiülesandeid ei

anta.

Õpilastel on õigus ja kohustus täita õpiülesandeid ja osaleda Kose Gümnaasiumi päevakavas

või individuaalses õppekavas ettenähtud õppes.

Õpilasel on õigus oma arengus saada toetatud õpetaja poolt ja õpetajal on kohustus toetada

õpilaste arengut.

Kose Gümnaasiumi päevakava juurde kuuluvad kõik õppeaastaks 2016-2017 direktori poolt

kinnitatud õppekorraldust reguleerivad käskkirjad: tunniplaanid õppekava täitmiseks,

2

huviringide tunniplaan, pikapäevarühma päevakava ja tegevuste ajaline jaotus, ainealaste

konsultatsioonide ja järelevastamiste graafik.

1. Õppe- ja vahetund.

Õppetöö toimub Kose Gümnaasiumis ühes vahetuses.

Õppetunnid algavad koolis kell 8.00. Erandkorras võib koolipäev alata ka kell 8.55.

Õppetund vaheldub vahetunniga, mis ei ole lühem kui 10 minutit. Õppetundide järjestus on

klasside kaupa määratud tunniplaaniga.

Põhjendatud vajadusel võib ühe aine õppetunde planeerida tunniplaanis paaristundidena.

Gümnaasiumiastmes võib õpetaja ja õpilaste omavahelisel kokkuleppel tunniplaani järgsete

paaristundide vahelise vahetunni pikkust muuta.

Õppetunni pikkuseks on 45 min. Põhjendatud vajadusel võib direktor erandkorras muuta

õppetundide pikkust õppepäeva vältel. Nn „lühendatud tundidega“ õppepäeval ei või

õppetunni pikkus olla lühem kui 30 min.

Söögivahetunni pikkus on 20 minutit. 1.-4. klassidel on 2 söögivahetundi ja 5.-12. klassidel

3 söögivahetundi õppepäevas.

Pikapäevarühmade töö planeeritakse algusega kohe peale tunniplaanijärgsete õppetundide

lõppemist. Pikapäevarühmade päevakavas kavandatakse vahetult pärast õppetundide lõppu

30-45 minutit õpilase eale vastavat kehaliselt aktiivset tegevust, mida sisustatakse olenevalt

ilmastikutingimustest, kas õues või siseruumides.

Pikapäevarühma tunniplaanikohaste tegevuste rakendamisel jälgitakse võimalusel ja

põhjendatud vajadusel lapsevanemate kirjalikult esitatud erisoove lapse huviringides

osalemise võimaldamiseks.

Temperatuuri mõju õppetegevuse korraldamisele hinnatakse sotsiaalministri määrust nr 36 § 9

arvestades, mille järgi:

 õpperuumide õhutemperatuur ei tohi olla alla 19 kraadi C;

 võimla temperatuur ei tohi olla alla 18 kraadi C;

 kehalise kasvatuse tunnid viiakse õues läbi tegelikult toimival välisõhu temperatuuril

1.-6. kl õpilastele kuni miinus 10 kraadi C juures ja 7.-12. kl õpilastele kuni miinus 15

kraadi C juures.

3

Õppetundide toimumise ajad 1.-4. klassides aadressil Hariduse 2:

1. tund 8.00 – 8.45

2. tund 8.55 – 9.40

3. tund 9.50 – 10.35

1.- 2. klasside söögivahetund

4. tund 10.55 – 11.40

3.- 4. klasside söögivahetund

5. tund 12.00 – 12.45

6. tund 12.55 – 13.40

13.35-14.05 pikapäevarühma toitlustamine

Õppetundide toimumise ajad 5.-12.klassides aadressil Pikk tn 12:

1. tund 8.00 – 8.45

2. tund 8.55 – 9.40

3. tund 9.50 – 10.35

5.- 7.A klasside söögivahetund

4. tund 10.55 – 11.40

7.B- 9. klasside söögivahetund

5. tund 12.00 – 12.45

Gümnaasiumiastme klasside söögivahetund

6. tund 13.05 – 13.50

5.- 9. klasside toitlustamine vastavalt sooviavaldustele

7. tund 14.00 – 14.45

8. tund 14.55 – 15.40

9. tund 15.50- 16.35

4

2. Tunniplaan.

Tunniplaan Kose Gümnaasiumis on päevakava kandvaim osa ja see koostatakse lähtuvalt

riiklikes õppekavades sätestatud õpilase nädalakoormusest, riikliku õppekava alusel

koostatud Kose Gümnaasiumi õppekavast, õppeainete raskusest ning eeldatavatest

õpitulemustest.

Kose Gümnaasiumi tunniplaani kehtestab direktor tavapäevaselt 2 korda aastas, septembris ja

jaanuaris arvestades sotsiaalministri määruse nr 36 § 10 sätestatut.

Õppekava toetavate tegevuste (pikapäevarühmade töö, ainealased konsultatsioonid ja

järelevastamised, huviringide töö, osalemine Kose Spordikooli, Kose Kunstikooli ja Kose

Muusikakooli töös) toimumine planeeritakse üldjuhul tunniplaanijärgsete tundide järgsele

ajale.

Õppekava toetavate õppekavaväliste tegevuste toimumise kajastamine Kose Gümnaasiumi

tunniplaanis on erandkorras lubatud, kui selleks on põhjendatud vajadus.

Õppekava toetavate õppekavavälised tegevused Kose Gümnaasiumis koolipäeva raames

toimuvad vastavalt direktori käskkirjaga kinnitatud graafikutele.