10. klassi õpilaste vastuvõtt

Dokumentide vastuvõtt Kose Gümnaasiumi 10.klassi toimub 27.-28. juunil 2017 ja 22.-23. augustil 2017 kell 9.00-14.00 Kose Gümnaasiumi peahoones kantseleis aadressil Pikk tn 12.

Vajalikud dokumendid

Vastuvõtu kord

Vastuvõtuavaldus

Kose Gümnaasium ootab 10. klassi õppima sihikindlaid ja tegusaid noori. Meie kool pakub võimalusi kasvada teotahteliseks, arukaks ja vabaks inimeseks, läbides õppekava ning võttes aktiivselt osa alternatiivsetest õppevormidest. Õpilaskonverentsid, lektooriumid, õppereisid, veebikogunemised, uurimistööd, võistlused ning konkursid toetavad iseseisvuse ja julguse kujunemist.

Kose Gümnaasiumi õpilasperre on igal aastal lisandunud väga toredaid noori inimesi, kes on olnud tublid õppijad, löönud kaasa koolivälises tegevuses või olnud nakatavaks eeskujuks spordis.

 Õppesuunad:

Akadeemiline üldhariduse õppesuund

Sisekaitse õppesuund

Õppesuundade kohta lähemalt saab lugeda Kose Gümnaasiumi õppekava peatükk 7
Kõigil õpilastel on võimalus 12. klassis valida lisakursusi inglise keeles, matemaatikas.

Kõigil õpilastel on võimalus 11. klassis valida autojuhtimise teooria ja liiklusõpetuse kursused, programmeerimise ja andmebaasi kursused ja majandusõpetuse aluste kursused.

Kõigil õpilastel on võimalus alates 10. klassist osaleda koorilaulu ja tantsulise liikumise kursustel.

Kõigil õpilastel on võimalus osaleda 12. klassis kõrvalharu valikkursustel.

1.klassi õpilaste vastuvõtt

Dokumentide vastuvõtt Kose Gümnaasiumi 1.klassi toimub Kose Gümnaasiumi peahoones kantseleis aadressil Pikk tn 12.

Vastavalt Põhikooli ja gümnaasiumiseaduse § 17 on koolikohustuslik laps, kes jooksva aasta 1.oktoobriks saab 7 aastaseks. Vanemate soovil võib esimesse klassi vastu võtta lapse, kes on jooksva aasta 30.aprilliks saanud 6 aastaseks.

Laste edu koolis sõltub suures osas sellest, mida nad enne kooli on õppinud. Lapsed on alati valmis õppima ja maailma enda ümber avastama.

Õpihimu ja soov maailma avastada saab alguse juba koolieelses eas. Kuid siis on rõhuasetus õppimisel läbi mängude. Mäng on lapse arengus äärmiselt tähtis – see on lapse töö, mille kaudu arendame üldteadmisi, mõttelist tegevust, mälu, loogilist mõtlemist, oskust ja valmisolekut tegutseda kindlate juhendite järgi.

Esimesel kooliaastal on tähtede ja numbrite tundmaõppimisest palju raskem kohaneda uue keskkonnaga, mis on lasteaiast väga erinev. Koolis tekib korraga väga palju uusi suhteid, kehtivad uued ja väga kindlad reeglid ning kokkulepped. Kindlasti on üleminek “päris” õppetööle sujuvam ja valutum nendel lastel, kes on osalenud eelkooliõppes ja seda saanud teha koolikeskkonnas.

Esimese klassi õpilase kooliküpsuse näitajateks on:

1. laps on suuteline kuulama ja jälgima täiskasvanut;

2. tuleb toime iseenda teenindamisega;

3. tunneb tähti ja veerib sõnu;

4. loendab numbreid 1-10;

5. teab oma elukoha aadressi, vanust, oskab kirjutada ees- ja perekonnanime;

6. oskab kääridega lõigata;

7. oskab joonistada ning värvida pilte.

Kooliedukuse ennustamisel pööratakse üha suuremat tähelepanu arenenud sotsiaalsetele oskustele. Olulisemaks igapäevateadmiste kõrval on kujunenud suhtlemisoskused. Seepärast aidake lapsel varakult omandada elementaarsed teadmised suhtlemisest, käitumisest ning kommetest.

1.-4. klassini õpetavad enamust õppeainetest oma õpetajad; 5.-6.klassini erinevad aineõpetajad. Lastele pakutakse koolis võimalust osaleda mitmete erinevate huviringide töös.

Muusika- ja lauluhuvilised õpilased saavad käia mudilas-ning poistekooris. Meie koolis on alati olnud tublid spordipoisid ja -tüdrukud, seda toetab kindlasti ka see, et õpilased saavad osaleda spordiringis ja spordikoolis. Koolil on suur staadion, kus saab spordiga tegeleda ka pärast õppetööd.

Avaldus 1.klassi astumiseks

Töö- ja õppevahendite nimekiri

Avaldus 2.-9. klassi astumiseks