Tunniplaan

Tunniplaan ning tundide ajad Kose Gümnaasiumis 2023/2024 õppeaastal.

1.alink opens on new page 1.blink opens on new page 1.clink opens on new page 1.elink opens on new page 1.vlink opens on new page
2.alink opens on new page 2.blink opens on new page 2.clink opens on new page 2.vlink opens on new page
3.alink opens on new page 3.blink opens on new page 3.clink opens on new page 3.elink opens on new page 3.vlink opens on new page
4.alink opens on new page 4.blink opens on new page 4.clink opens on new page
5.alink opens on new page 5.blink opens on new page 5.elink opens on new page 5.vlink opens on new page
6.alink opens on new page 6.blink opens on new page 6.clink opens on new page 6.elink opens on new page 6.vlink opens on new page
7.alink opens on new page 7.blink opens on new page 7.clink opens on new page 7.ilink opens on new page 7.vlink opens on new page
8.alink opens on new page 8.blink opens on new page 8.clink opens on new page 8.elink opens on new page 8.vlink opens on new page
9.alink opens on new page 9.blink opens on new page 9.clink opens on new page 9.elink opens on new page 9.vlink opens on new page
10.link opens on new page
11.link opens on new page
12.link opens on new page

TUNDIDE AJAD
Algkool
(Hariduse 2) 
Peamaja
(Pikk 12)
1. 8.00-8.45
1. 8.00-8.45
2. 8.55-9.40
2. 8.55-9.40
3. 9.50-10.35
3. 9.50-10.35
I söögivahetund 
I söögivahetund 
4. 10.55-11.40
4. 10.55-11.40
II söögivahetund
II söögivahetund
5. 12.00-12.45
5. 12.00-12.45
6. 12.55-13.40
6. 12.55-13.40
7. 13.50-14.35
7. 13:50-14.35
8. 14.45-15.30
8. 14.45-15.30
 
9. 15.40-16.25

Gümnaasiumiõppe kursused on jagatud nelja moodulisse:

1. Üldõppe moodul (tunnijaotusplaanis rohelises kirjas) – sisaldab kursuseid, mis on kõikidele gümnaasiumi õpilastele riikliku gümnaasiumi õppekava järgi kohustuslikud.

2. Üldõpet toetav moodul (tunnijaotusplaanis sinises kirjas) – kohustusliku õppe läbimist toetavad 16 kursust. Üldõpet toetava mooduli kursused on kõikidele õpilastele kohustuslikud ning aitavad kaasa kõrgel tasemel soorituse suutlikkuse saavutamisele.

3. Valikainete ainevaldkondlikud moodulid 10. klassile: rakendusained (õiguse alused; riigikaitse), oskusained (aiandus; toidutehnoloogia), IT rakendus (arvutigraafika ja pilditöötlus; visuaalne meedia ja videotöötlus) (tunnijaotusplaanis oranžis kirjas). Iga ainevaldkondlik moodul koosneb kokku 4 kursusest. Iga õpilane on kohustatud valima 10. klassi sisseastumisel ühe ainevaldkondliku mooduli. Õppemoodulid avatakse üldjuhul vähemalt 12 soovija puhul.

4. Valikainete ainevaldkondlikud moodulid 12. klassile: reaal ja loodusteadused (globaliseeruv maailm; praktiline keemia; ökoloogia ja keskkonnakaitse; inimese anatoomia ja füsioloogia; insenerigraafika; rakenduste loomine; programmeerimise alused), rakendusained I (terviseedendus ja treening; riigikaitse; sissejuhatus päästealasse; kehalised võimed ja liikumisoskused; riigi sisejulgeolek; individuaalse treeningplaani koostamine ja täideviimine) ja rakendusained II (majanduse alused; ettevõtlusideed ja õpilasfirma; turunduse alused; raamatupidamise alused; organisatsiooni käitumine ja juhtimine; projektijuhimine) (tunnijaotusplaanis pruunis kirjas) - siinsed kursuste paketid on komplekteeritud kooli poolt arvestusega, et õppija saaks kvaliteetse ja süvendatud õppe selles valdkonnas, mis teda huvitab. Iga ainevaldkond koosneb kokku 6 kursusest. Valikainete ainevaldkondlik moodul on kohustuslik kõikidele õpilastele. Ainevaldkonna valib õpilane 11. klassi viimasel õppeveerandil. Õppemoodulid avatakse üldjuhul vähemalt 12 soovija puhul.

5. Gümnaasiumiüleste valikainete ja –kursuste moodul – need kursused võimaldavad pakkuda mitmekülgsemat õppimisvõimalust õppija individuaalseid võimeid ja huvisid arvestades ning aitavad kujunda õppija teadlike ja motiveeritud valikute tegemise pädevust. Selle mooduli valikainete nimekiri võib õppeaastati muutuda ning sõltub suuresti õpilaste soovidest. Kitsa matemaatika õppimisel tuleb õpilastel juurde valida vähemalt 7 kursust, et saavutada riiklikult nõutud 96 kursuse maht. Laia matemaatika õppimisel tuleb õpilastel juurde valida vähemalt 1 valikkursus. Iga õppeaasta valikute nimekiri kinnitatakse eelneva õppeaasta viimasel veerandil. Õpperühmad avatakse üldjuhul vähemalt 12 soovija puhul.

Kooli poolt pakutavad valikained / kursused 

Kõne ja väitlus

Kirjandus ja müüt

B2-võõrkeel (inglise keel)

B1-võõrkeel (vene k)

A2-võõrkeel (saksa k)

3D modelleerimine

Ajalugu

Kuidas asjad töötavad?

Psühholoogia

Usundiõpetus

Draama ja teater

Ujumine

Kriminaalpoliitika ja vangistuse täideviimine

Kehaline kasvatus

Tantsuline liikumine

Autoõpetus

Näitekunsti alused 

Meediaõpetus

Avaldatud 08.01.2020. Viimati muudetud 01.03.2024.